Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN  ARHANTA YOGA

Deze algemene voorwaarden gelden vanaf 1 januari 2017

artikel 1– Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Algemene Voorwaarden: de bedingen genoemd onder artikel 1 tot en met artikel 18.2 die deel uitmaken van de Studieovereenkomst tussen de Klant en Arhanta Yoga.

Arhanta Yoga: Arhanta Yoga International B.V.

Cursusgeld: het totaalbedrag van de aangeboden Opleiding met inbegrip van het inschrijfgeld, zoals vermeld op de Website.

Klant: elke rechtspersoon of iedere natuurlijke persoon die bij Arhanta Yoga tegen voldoening van het Cursusgeld een Opleiding afneemt.

Consument: iedere natuurlijke persoon die handelt buiten een beroeps- of bedrijfsactiviteit zoals gedefinieerd in artikel 6:230g lid 1 sub a van het Burgerlijk Wetboek.

Deelnemer: diegene die, anders dan de Klant, een Opleiding volgt die door Arhanta Yoga wordt verzorgd.

Opleiding: een door Arhanta Yoga verzorgde opleiding, training, her- of bijscholing, cursus, studie- of themadag, workshop dan wel enige andere vorm van opleiding.

Onderwijsmateriaal: opleidings-, les- of instructiemateriaal, documentatie of enig ander materiaal in welke vorm dan ook, dat wordt gebruikt als onderdeel van de Opleiding.

Aanvraag: het verzoek van de Klant aan Arhanta Yoga tot het volgen van een Opleiding bij Arhanta Yoga.

Studieovereenkomst: de overeenkomst tussen Arhanta Yoga en de Klant met betrekking tot het verzorgen van een Opleiding door Arhanta Yoga, al dan niet ten behoeve van werknemers van die Klant. De Studieovereenkomst kan tot stand komen door een Overeenkomst op Afstand.

Overeenkomst op Afstand: de Studieovereenkomst die zodanig tot stand is gekomen dat uitsluitend gebruik is gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand in de zin van art. 6:230g lid 1 sub e van het Burgerlijk Wetboek, zoals Elektronische Communicatie.

Digitale Inschrijfformulier: het inschrijfformulier dat wordt toegezonden naar de Klant van Arhanta Yoga nadat de Klant zich heeft aangemeld voor een Opleiding.

Elektronische Communicatie: digitale inhoud verstuurd van of naar één of meerdere ontvangers van een e-mailadres dan wel digitale inhoud verzonden vanaf de Website.

Arhanta Yoga-examen: het examen dat door Arhanta Yoga wordt afgenomen en onderdeel is van de betreffende Opleiding.

Arhanta Yoga-examenreglement: de onderwijs- en examenregeling die op het moment van inschrijving voor een Opleiding geldt.

Overmacht: de verstoring van de wil van Arhanta Yoga om nakoming van de overeenkomst te bewerkstellingen waarbij deze nakoming tijdelijk of blijvend verhinderd kan zijn.

Website: de website van Arhanta Yoga: www.arhantayoga.nl.

artikel 2  CRKBO

2.1 Arhanta Yoga is erkend door het CRKBO en voldoet aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. Deze Algemene Voorwaarden zijn in lijn met de algemene voorwaarden en de gedragscode van de Centraal Register Kort Beroepsonderwijs.

artikel 3  Toepasselijkheid

3.1 Door inschrijving voor een Opleiding aanvaardt de Klant de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden. Arhanta Yoga wijst de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Klant, in elke vorm, uitdrukkelijk van de hand.

3.2 Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze afwijkingen uitdrukkelijk en schriftelijk tussen Arhanta Yoga en de Klant zijn overeengekomen. Onder schriftelijk wordt in de Algemene Voorwaarden mede verstaan: iedere vorm van Elektronische Communicatie.

3.3 In de gevallen waarin de Studieovereenkomst en de Algemene Voorwaarden niet voorzien, zal Arhanta Yoga een regeling treffen naar redelijkheid.

3.4 De (gehele of gedeeltelijke) ongeldigheid, onverbindendheid of strijdigheid met wetgeving of verdrag(en) van één of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden tast de geldigheid of verbindendheid van de overige bepalingen niet aan.

artikel 4  Aanbod

4.1 Elke aanbod dat door Arhanta Yoga wordt gedaan is vrijblijvend. Arhanta Yoga brengt het aanbod schriftelijk uit (door publicatie op de Website).

4.2 Het aanbod vermeldt in ieder geval op duidelijke en begrijpelijke wijze de volgende gegevens:

a) de wijze van uitvoering van de Studieovereenkomst;

b) de aanvangsdatum van de Opleiding;

c) de voorwaarden waaronder de Opleiding eventueel niet doorgaat;

d) voor zover van toepassing: de toelatingseisen om aan de Opleiding deel te mogen nemen;

e) de prijs met inbegrip van alle bijkomende kosten en belastingen;

f) de wijze van betaling;

g) de duur van de Studieovereenkomst.

4.3 Onverminderd het bepaalde in 4.1 en 4.2, omvat het vrijblijvende aanbod bij een Overeenkomst op Afstand bovendien de volgende gegevens

a) de identiteit en het adres van Arhanta Yoga, inclusief het bezoekadres van de vestiging;

b) het recht van de Klant om de Studieovereenkomst binnen 14 kalenderdagen te ontbinden;

c) de geldigheidsduur van het aanbod.

Artikel 5  Studieovereenkomst

5.1 De Klant gaat een Studieovereenkomst met Arhanta Yoga aan door middel van de inschrijving voor een Opleiding. De inschrijving voor een Opleiding vindt plaats per e-mail via het door Arhanta Yoga verstrekte Digitale Inschrijfformulier.

5.2 De Studieovereenkomst komt tot stand tussen Arhanta Yoga en de Klant Yoga indien Arhanta Yoga de inschrijving voor de Opleiding schriftelijk aanvaardt. De Studieovereenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment waarop Arhanta Yoga schriftelijk de inschrijving en de ontvangst van de aanbetaling voor de Opleiding aan de Klant heeft bevestigd. Deze bevestiging geldt tevens als bewijs van inschrijving voor de betreffende Opleiding.

5.3 De Consument kan de Overeenkomst op Afstand ontbinden binnen de wettelijke termijn van 14 dagen (veertien dagen) indien de boeking dan wel het aangaan van de Studieovereenkomst alleen een Opleiding inhoudt. De Consument kan de Overeenkomst op Afstand niet ontbinden indien de Studieovereenkomst inhoudt dat er bij de Opleiding tevens een dienst wordt verricht die strekt tot de terbeschikkingstelling van accommodatie. De termijn van 14 dagen vangt aan op de dag waarop de Studieovereenkomst is aangegaan met Arhanta Yoga.

5.4 De Klant is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Studieovereenkomst over te dragen aan een derde.

5.5 Bij onvoldoende aanmeldingen voor de Opleiding is Arhanta Yoga gerechtigd, zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn, de Studieovereenkomst te allen tijde geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Bij annulering van de Opleiding door Arhanta Yoga bestaat er geen verplichting voor Arhanta Yoga tot vergoeding van schade anders dan tot het vergoeden van het door de Klant betaalde Cursusgeld.

5.6 Deze Algemene Voorwaarden maken integraal deel uit van de algemene informatievoorziening van Arhanta Yoga en worden voorafgaand aan de Studieovereenkomst nadrukkelijk bekendgemaakt aan de Klant en ter hand gesteld overeenkomstig artikel 6:234 van het Burgerlijk Wetboek. Op verzoek van de Klant zal Arhanta Yoga een exemplaar van de Algemene Voorwaarden kosteloos toezenden.

5.7 De Algemene Voorwaarden maken deel uit van elke overeenkomst die met Arhanta Yoga wordt aangegaan met betrekking tot het volgen van een Opleiding.

artikel 6  Annuleringen of wijzigingen

6.1 Arhanta Yoga hanteert een strikt beleid dat er geen Cursusgeld wordt terugbetaald aan de Klant (uitgezonderd de wettelijke bedenktijd van 14 dagen voor Overeenkomsten op Afstand). De Klant wordt derhalve geadviseerd om een annuleringsverzekering bij Arhanta Yoga af te sluiten.

6.2 De Klant kan een annuleringsverzekering afsluiten tegen een premie ter hoogte van 15%. De Klant heeft alleen met de annuleringsverzekering het recht om tot 7 dagen voorafgaand aan de Opleiding zijn of haar inschrijving te annuleren tegen gehele vergoeding van het Cursusgeld (exclusief de premie van 15%). De Klant heeft tevens het recht om met de annuleringsverzekering de Opleiding te beëindigen minder dan 7 dagen voor de start van de opleiding of indien deze reeds is begonnen maar krijgt dan slechts 75% van de ongebruikte waarde van het Cursusgeld vergoed (exclusief de premie van 15%).

6.3 Indien de Klant een Consument is en er een overeenkomst tot stand is gekomen op de wijze zoals bedoeld in artikel 6:230g lid 1 sub e BW dan heeft de Klant gedurende 14 dagen (veertien dagen) na het sluiten van de Overeenkomst op Afstand het recht om de Overeenkomst op Afstand zonder opgave van redenen te ontbinden tenzij er sprake is van één of meer uitzonderingen van artikel 6:230p BW. Indien de Overeenkomst op Afstand ontbonden kan worden door de Consument, dan wordt het Cursusgeld terugbetaald door Arhanta Yoga.

6.4 De Klant kan de inschrijving tot vier weken voor de aanvangsdatum van de oorspronkelijke Opleiding kosteloos wijzigen naar een inschrijving voor een andere Opleiding die door Arhanta Yoga wordt aangeboden.

6.5 De Klant kan de opleidingsdatum tot vier weken voor de aanvangsdatum wijzigen naar een latere datum die maximaal twee jaar in de toekomst ligt ten opzichte van de Opleidingsdatum waarvoor de Klant zich oorspronkelijk had ingeschreven.

6.5.1 Indien de Klant de inschrijving korter dan vier weken maar langer dan twee weken voor de aanvangsdatum van de Opleiding wilt wijzigen, worden er (administratie)kosten ter hoogte van 10% van het totaal betaalde Cursusgeld in rekening gebracht.

6.5.2 Voor wijzigingen korter dan twee weken voor de aanvangsdatum van de Opleiding worden er (administratie)kosten ter hoogte van 25% van het totaal betaalde Cursusgeld in rekening gebracht.

6.6 Indien de Klant of Deelnemer de Opleiding vroegtijdig moet verlaten vanwege een ernstige medische oorzaak, waaronder ernstig letsel of een ernstige ziekte, dan kan er een creditnota worden verstrekt voor de resterende en ongebruikte waarde van de Opleiding. In dat geval worden er (administratie)kosten ter hoogte van € 200,00 (tweehonderd euro) in rekening gebracht.

6.6.1 Hoewel er een creditnota voor de ongebruikte resterende waarde verstrekt kan worden vanwege een ernstige medische oorzaak, waaronder ernstig letsel of een ernstige ziekte, dient de Klant of Deelnemer bewijzen te overleggen dat hij of zij niet verder kan of mag deelnemen aan de Opleiding. Dit mag geen (ernstige) medische oorzaak zijn, waaronder (ernstig) letsel of een (ernstige) ziekte, die reeds bestond op het moment van de aanmelding.

6.7 Een creditnota kan alleen gebruikt worden voor een toekomstige Opleiding bij Arhanta Yoga. Creditnota’s zijn twee jaar geldig vanaf de datum van afgifte.

artikel 7  Examens

7.1 Het Arhanta Yoga-examen vormt een integraal onderdeel van de Opleiding. De examen- en diplomakosten zijn inbegrepen in het Cursusgeld van de Opleiding.

7.2 Indien de Klant of Deelnemer het examen niet met goed gevolg aflegt is de Klant of Deelnemer zelf verantwoordelijk voor het tijdig aanvragen van een herkansing. De Klant mag één keer kosteloos herkansen.

artikel 8  Betaling

8.1 Indien de Aanvraag door Arhanta Yoga is geaccepteerd dient de Klant een aanbetaling te doen ter hoogte van € 200,00 (tweehonderd euro).

8.2 Het resterende Cursusgeld dient uiterlijk 70 dagen (zeventig dagen) voor aanvang van de Opleiding voldaan te zijn.

8.3 Als de Klant niet tijdig het resterende bedrag voldoet wordt de inschrijving geannuleerd en ontvangt de Klant een creditnota voor het reeds betaalde Cursusgeld (zie 6.7 voor de bepalingen omtrent creditnota’s).

8.4 Op verzoek van de Klant kan het Cursusgeld in termijnen worden voldaan, onder de voorwaarde dat het gehele Cursusgeld uiterlijk 2 weken (twee weken) voor aanvang van de opleiding voldaan dient te zijn.

artikel 9  Legitimatie

9.1 Bij inschrijving voor een Opleiding is de Klant verplicht om de volledige naam van de Klant of Deelnemer (zoals weergegeven op zijn of haar legitimatiebewijs) op het Digitale inschrijfformulier te vermelden.

9.2 De Klant of Deelnemer die een Opleiding volgt is verplicht om tijdens de bijeenkomsten van de Opleiding een geldig legitimatiebewijs bij zich te hebben en dat op verzoek van de docent of een andere functionaris van Arhanta Yoga te tonen.

artikel 10 – Prijs

10.1 Het Cursusgeld en de betalingswijze staan vermeld op de Website.

10.2 Alle door Arhanta Yoga genoemde prijzen zijn inclusief btw.

artikel 11 – Aansprakelijkheid Arhanta Yoga

11.1 Deelname aan een Opleiding is geheel op eigen risico. Indien Arhanta Yoga aansprakelijk is voor schade die de Klant of Deelnemer lijdt of heeft geleden ten gevolge van de Opleiding, is de aansprakelijkheid, ongeacht de grondslag van de aansprakelijkheid, in alle gevallen beperkt tot de directe schade. Alle aansprakelijkheid is beperkt tot ten hoogste de som die de Klant heeft betaald voor het (laten) volgen van de Opleiding.

11.2 Aansprakelijkheid voor indirecte schade, zoals bijvoorbeeld gevolgschade, vertragingsschade, winstderving, misgelopen omzet of verlies is uitgesloten.

11.3 Arhanta Yoga is niet aansprakelijk voor schade aan eigendommen van de Klant of Deelnemer.

11.4 Arhanta Yoga is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van (eventuele) foutieve of onvolledige informatie, aanbevelingen of adviezen verstrekt in verband met de Opleiding. Hieronder valt (maar is niet beperkt tot): informatie, aanbevelingen of adviezen verstrekt door de docent of via het Onderwijsmateriaal, de brochure of enig ander werk voortvloeiend uit of verband houdende met de Opleiding.

11.5 Arhanta Yoga is niet aansprakelijk indien een Klant of Deelnemer de (veiligheids)instructies niet in acht neemt.

11.6 De in dit artikel beschreven aansprakelijkheidsbeperking strekt zich eveneens uit tot alle personen waarvoor Arhanta Yoga verantwoordelijk is (zoals personen in dienst van Arhanta Yoga of die door Arhanta Yoga zijn aangesteld voor de uitvoering van de Studieovereenkomst).

11.7 Indien de Klant niet zelf deelneemt aan de Opleiding maar een Deelnemer, zal de Klant zorg dragen dat de bedingen van de Algemene Voorwaarden aan de Deelnemer kenbaar worden gemaakt.

11.7 De ‘ACCIDENT WAIVER AND RELEASE OF LIABILITY FORM’ maakt deel uit van de Algemene Voorwaarden en de Studieovereenkomst. Indien de Klant of Deelnemer niet akkoord gaat met de daar genoemde bepalingen, dan kan Arhanta Yoga besluiten om de Klant of Deelnemer niet toe te laten tot de Opleiding.

artikel 12 – Levering Onderwijsmateriaal

12.1 Arhanta Yoga levert het Onderwijsmateriaal op de eerste dag van de Opleiding.

artikel 13  Uitval docent/examenbeoordelaar

13.1 Bij uitval van een van een docent of een examenbeoordelaar (door ziekte of verhindering) zal Arhanta Yoga, indien mogelijk, voor gelijkwaardige vervanging zorg dragen. Indien vervanging redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Arhanta Yoga de Klant zo spoedig mogelijk hiervan in kennis stellen en een voorstel doen voor een nieuwe datum waarop de Opleiding of het examen alsnog zal plaatsvinden.

13.2 Bij uitval van een docent of een examenbeoordelaar (door ziekte of verhindering) heeft de Klant of Deelnemer geen recht op (schade)vergoeding. Arhanta Yoga zal geen extra kosten in rekening brengen voor de verzorging van vervangende lesdagen of een vervangend examen voortvloeiende uit de uitval van een docent of examenbeoordelaar.

13.3 Arhanta Yoga is niet aansprakelijk in geval van Overmacht.

artikel 14  Vertrouwelijkheid

14.1 Arhanta Yoga, zijn personeel en voor Arhanta Yoga werkzame personen zullen de door de Klant of Deelnemer verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen. Arhanta Yoga conformeert zich daarbij aan de geldende privacywetgeving.

artikel 15  Persoonsgegevens

15.1 Arhanta Yoga verwerkt de door de Klant of Deelnemer verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met het privacy beleid dat vindbaar is op de Website (http://www.arhantayoga.nl/privacy-beleid).

artikel 16  Intellectuele eigendomsrechten

16.1 Alle intellectuele eigendomsrechten, inclusief het auteursrecht, die betrekking hebben op het door Arhanta Yoga verstrekte en samengestelde Onderwijsmateriaal (behoudens in de handel zijnde boeken) liggen bij Arhanta Yoga. Niets uit deze uitgaven mag worden verveelvoudigd of openbaar worden gemaakt zonder schriftelijke toestemming van Arhanta Yoga.

artikel 17  Wijziging van de Algemene Voorwaarden

17.1 De Algemene Voorwaarden kunnen door Arhanta Yoga worden gewijzigd. Bekendmaking van de wijziging vindt plaats door middel van een persoonlijke kennisgeving of door middel van een algemene kennisgeving op de Website.

artikel 18  Klachtenregeling

18.1 In het geval dat een Klant of Deelnemer een geschil of een klacht heeft betreffende Arhanta Yoga dan dient de Klant of Deelnemer het geschil of de klacht eerst voor te leggen aan Arhanta Yoga. Indien de Klant of Deelnemer dit niet mogelijk of wenselijk acht, dan zal de Klant of Deelnemer het geschil of de klacht voorleggen overeenkomstig de klachtenregeling van Arhanta Yoga. De gedetailleerde klachtenregeling en klachtenprocedure kan geraadpleegd worden op: http://www.arhantayoga.nl/klachtenregeling

18.2 Op de Studieovereenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter heeft bij geschillen of aansprakelijkheid die uit de rechtsbetrekking van de Studieovereenkomst ontstaan uitsluitend rechtsmacht met inachtneming van hetgeen is bepaald onder 18.1 van de Algemene Voorwaarden.