Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN  ARHANTA YOGA

Deze algemene voorwaarden zijn het laatst aangepast op 7 september 2022

artikel 1– Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Algemene Voorwaarden: de bedingen genoemd onder artikel 1 tot en met artikel 18.2 die deel uitmaken van de Studieovereenkomst tussen de Klant en Arhanta Yoga.

Arhanta Yoga: Arhanta Yoga International B.V., Arhanta Yoga Netherlands B.V., Arhanta Yoga India B.V., Arhanta Yoga Publications B.V.

Cursusgeld: het totaalbedrag van de aangeboden Opleiding met inbegrip van het inschrijfgeld, zoals vermeld op de Website.

Klant: elke rechtspersoon of iedere natuurlijke persoon die bij Arhanta Yoga tegen voldoening van het Cursusgeld een Opleiding afneemt.

Consument: iedere natuurlijke persoon die handelt buiten een beroeps- of bedrijfsactiviteit zoals gedefinieerd in artikel 6:230g lid 1 sub a van het Burgerlijk Wetboek.

Deelnemer: diegene die, anders dan de Klant, een Opleiding volgt die door Arhanta Yoga wordt verzorgd.

Opleiding: een door Arhanta Yoga verzorgde opleiding, training, her- of bijscholing, cursus, studie- of themadag, workshop dan wel enige andere vorm van opleiding.

Onderwijsmateriaal: opleidings-, les- of instructiemateriaal, documentatie of enig ander materiaal in welke vorm dan ook, dat wordt gebruikt als onderdeel van de Opleiding.

Aanvraag: het verzoek van de Klant aan Arhanta Yoga tot het volgen van een Opleiding bij Arhanta Yoga.

Studieovereenkomst: de overeenkomst tussen Arhanta Yoga en de Klant met betrekking tot het verzorgen van een Opleiding door Arhanta Yoga, al dan niet ten behoeve van werknemers van die Klant. De Studieovereenkomst kan tot stand komen door een Overeenkomst op Afstand.

Overeenkomst op Afstand: de Studieovereenkomst die zodanig tot stand is gekomen dat uitsluitend gebruik is gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand in de zin van art. 6:230g lid 1 sub e van het Burgerlijk Wetboek, zoals Elektronische Communicatie.

Digitale Inschrijfformulier: het inschrijfformulier dat wordt toegezonden naar de Klant van Arhanta Yoga nadat de Klant zich heeft aangemeld voor een Opleiding.

Elektronische Communicatie: digitale inhoud verstuurd van of naar één of meerdere ontvangers van een e-mailadres dan wel digitale inhoud verzonden vanaf de Website.

Arhanta Yoga-examen: het examen dat door Arhanta Yoga wordt afgenomen en onderdeel is van de betreffende Opleiding.

Arhanta Yoga-examenreglement: de onderwijs- en examenregeling die op het moment van inschrijving voor een Opleiding geldt.

Overmacht: de verstoring van de wil van Arhanta Yoga om nakoming van de overeenkomst te bewerkstellingen waarbij deze nakoming tijdelijk of blijvend verhinderd kan zijn.

Website: de websites van Arhanta Yoga: www.arhantayoga.org, www.arhantayoga.nl, www.arhantayoga.de, www.arhantayoga.ch, www.arhantayoga.it, www.arhantayoga.eu/es, www.arhantayoga.es/fi, www.arhantayoga.pt, www.arhantayoga.se, www.arhantayoga.dk, www.arhantayoga.no, www.arhantayoga.ru, www.arhantayogaindia.com

artikel 2  CRKBO + NRTO

2.1 Arhanta Yoga is erkend door het CRKBO en voldoet aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. Deze Algemene Voorwaarden zijn in lijn met de algemene voorwaarden en de gedragscode van de Centraal Register Kort Beroepsonderwijs.

2.2 Arhanta Yoga is erkend lid van het NRTO en voldoet aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen. Deze Algemene Voorwaarden zijn in lijn met de algemene voorwaarden en de gedragscode van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO).

artikel 3  Toepasselijkheid

3.1 Door inschrijving voor een Opleiding aanvaardt de Klant de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden. Arhanta Yoga wijst de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Klant, in elke vorm, uitdrukkelijk van de hand.

3.2 Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze afwijkingen uitdrukkelijk en schriftelijk tussen Arhanta Yoga en de Klant zijn overeengekomen. Onder schriftelijk wordt in de Algemene Voorwaarden mede verstaan: iedere vorm van Elektronische Communicatie.

3.3 In de gevallen waarin de Studieovereenkomst en de Algemene Voorwaarden niet voorzien, zal Arhanta Yoga een regeling treffen naar redelijkheid.

3.4 De (gehele of gedeeltelijke) ongeldigheid, onverbindendheid of strijdigheid met wetgeving of verdrag(en) van één of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden tast de geldigheid of verbindendheid van de overige bepalingen niet aan.

artikel 4  Aanbod

4.1 Elke aanbod dat door Arhanta Yoga wordt gedaan is vrijblijvend. Arhanta Yoga brengt het aanbod schriftelijk uit (door publicatie op de Website).

4.2 Het aanbod vermeldt in ieder geval op duidelijke en begrijpelijke wijze de volgende gegevens:

a) de wijze van uitvoering van de Studieovereenkomst;

b) de aanvangsdatum van de Opleiding;

c) de voorwaarden waaronder de Opleiding eventueel niet doorgaat;

d) voor zover van toepassing: de toelatingseisen om aan de Opleiding deel te mogen nemen;

e) de prijs met inbegrip van alle bijkomende kosten en belastingen;

f) de wijze van betaling;

g) de duur van de Studieovereenkomst.

4.3 Onverminderd het bepaalde in 4.1 en 4.2, omvat het vrijblijvende aanbod bij een Overeenkomst op Afstand bovendien de volgende gegevens

a) de identiteit en het adres van Arhanta Yoga, inclusief het bezoekadres van de vestiging;

b) het recht van de Klant om de Studieovereenkomst binnen 14 kalenderdagen te ontbinden;

c) de geldigheidsduur van het aanbod.

Artikel 5  Studieovereenkomst & annulering

5.1 De klant gaat een studieovereenkomst met Arhanta Yoga aan door middel van de inschrijving voor een opleiding. De inschrijving voor een opleiding vindt plaats per e-mail via het door Arhanta Yoga verstrekte digitale inschrijfformulier.

5.2 De studieovereenkomst komt tot stand tussen Arhanta Yoga en de klant indien Arhanta Yoga de inschrijving voor de opleiding schriftelijk aanvaardt. De studieovereenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment waarop Arhanta Yoga schriftelijk de inschrijving en de ontvangst van de aanbetaling voor de opleiding aan de klant heeft bevestigd. Deze bevestiging geldt tevens als bewijs van inschrijving voor de betreffende opleiding.

5.3 De klant kan de overeenkomst op afstand ontbinden binnen een termijn van 14 dagen (veertien dagen). Deze bedenktermijn geldt ook indiend de deelnemer de cursus boekt en het bedrijf of de werkgever deze betaald. Indien het bedrijf het contract sluit geldt geen bedenktijd. De termijn van 14 dagen vangt aan op de dag waarop de Studieovereenkomst is aangegaan met Arhanta Yoga.

5.3.1. De klant kan een voor bepaalde duur gesloten overeenkomst te allen tijde annuleren en opzeggen. Arhanta Yoga doet u hiervan een bevestiging toekomen. Indien er sprake is van een overeenkomst inzake contactonderwijs met een vastgelegde startdatum geldt, na afloop van de eventuele bedenktijd, de volgende annuleringsregeling en tussentijdse beëindigingsregeling. De klant betaalt dan een redelijke vergoeding voor de reeds verrichte werkzaamheden waaronder de Opstartkosten. Voor alle duidelijkheid, hieronder een overzicht van deze kosten als percentage van de overeengekomen cursus prijs. Deze percentages betreffen de maximaal te betalen vergoeding. Indien de te betalen redelijke vergoeding lager is dan zal de klant een lagere vergoeding in rekening worden gebracht. De hoogte van de vergoeding zal op uw verzoek door Arhanta Yoga worden onderbouwd:

  • Annuleren tot 2 maanden voor aanvang: 10% van de overeengekomen cursus prijs wordt in rekening gebracht, de rest wordt (indien van toepassing) aan de klant vergoed.
  • Annuleren tussen 2 maanden en 1 maand voor aanvang: 20% van de overeengekomen cursus prijs wordt in rekening gebracht, de rest wordt (indien van toepassing) aan de klant vergoed.
  • Annuleren tussen 1 maand en 2 weken voor aanvang: 30% van de overeengekomen  cursus prijs wordt in rekening gebracht, de rest wordt (indien van toepassing) aan de klant vergoed.
  • Annuleren minder dan 2 weken voor aanvang: 50% van de overeengekomen
    cursus prijs wordt in rekening gebracht, de rest wordt (indien van toepassing) aan de klant vergoed.
  • Tussentijdse beëindiging: Bij tussentijdse beëindiging 50% (als opstartkosten) van de overeengekomen prijs onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal, plus de kosten van het reeds gevolgde onderwijs, ongeacht of klant aanwezig was bij deze bijeenkomst(en). De totale kosten zijn nimmer hoger dan de overeengekomen prijs. De kosten van het reeds gevolgde onderwijs worden in beginsel als volgt vastgesteld:
    – De kosten naar rato van het aantal dagen waarin de opleiding is gevolgd inclusief de lopende dag.

5.3.2. Annulering voordat het onderwijs is begonnen of bij tussentijdse beëindiging, geschiedt schriftelijk dan wel elektronisch.

5.3.3. Voor de E-learning cursussen verzorgd door de Arhanta Yoga Online Academy is annulering van de overeenkomst mogelijk binnen 30 dagen (dertig dagen). De termijn van 30 dagen gaat in vanaf het moment dat de e-learning is aangeschaft en de toegang tot het E-learning platform is gefaciliteerd. Annulering binnen 30 dagen is alleen mogelijk indien de opdrachtgever minder dan 25% van de cursus heeft betreden. Indien meer dan 25% van de cursus is bezocht, verliest de klant het recht op annulering en restitutie.

5.3.3.1. Het manipuleren van de studievoortgang door bijvoorbeeld blanco opdrachten in te leveren, de lessen over te slaan (bv. 30 uur video afmaken in 1 dag) zal leiden tot verwijdering van de toegang van klant van het e-learningplatform. Arhanta behoudt zich het recht voor om de studieovereenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, waarbij afgezien wordt van enig recht op restitutie, in geval van manipulatie door de klant.

5.4 De klant is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de studieovereenkomst over te dragen aan een derde.

5.5 Bij onvoldoende aanmeldingen voor een opleiding is Arhanta Yoga gerechtigd, zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn, de studieovereenkomst te allen tijde geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Bij annulering van de opleiding door Arhanta Yoga bestaat er geen verplichting voor Arhanta Yoga tot vergoeding van schade anders dan tot het vergoeden van het door de klant betaalde cursusgeld.

5.6 Deze algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de algemene informatievoorziening van Arhanta Yoga en worden voorafgaand aan de studieovereenkomst nadrukkelijk bekendgemaakt aan de klant en ter hand gesteld overeenkomstig artikel 6:234 van het Burgerlijk Wetboek. Op verzoek van de klant zal Arhanta Yoga een exemplaar van de algemene voorwaarden kosteloos toezenden.

5.7 De algemene voorwaarden maken deel uit van elke overeenkomst die met Arhanta Yoga wordt aangegaan met betrekking tot het volgen van een Opleiding.

5.8 Mocht de klant recht hebben op een terugbetaling, wordt deze binnen 14 dagen uitgevoerd door Arhanta Yoga.

artikel 6  Examens

6.1 Het Arhanta Yoga-examen vormt een integraal onderdeel van de opleiding. De examen- en diplomakosten zijn inbegrepen in het cursusgeld van de opleiding.

6.2 Indien de klant of deelnemer het examen niet met goed gevolg aflegt is de klant of deelnemer zelf verantwoordelijk voor het tijdig aanvragen van een herkansing. De klant mag één keer kosteloos herkansen.

artikel 7  Betaling

7.1 Indien de aanvraag door Arhanta Yoga is geaccepteerd dient de klant een aanbetaling te doen ter hoogte van € 200,00 (tweehonderd euro).

7.2 Het resterende cursusgeld dient 70 dagen (zeventig dagen) voor aanvang van de opleiding voldaan te zijn, tenzij schriftelijk anders aangegeven.

7.3 Als de Klant niet tijdig het resterende bedrag voldoet wordt de inschrijving geannuleerd en ontvangt de klant een creditnota voor het reeds betaalde cursusgeld.

7.4 Op verzoek van de klant kan het cursusgeld in termijnen worden voldaan, onder de voorwaarde dat het gehele cursusgeld uiterlijk 2 weken (twee weken) voor aanvang van de opleiding voldaan dient te zijn.

artikel 8 – Legitimatie

8.1 Bij inschrijving voor een opleiding is de klant verplicht om de volledige naam van de klant of deelnemer (zoals weergegeven op zijn of haar legitimatiebewijs) op het digitale inschrijfformulier te vermelden.

8.2 De klant of deelnemer die een opleiding volgt is verplicht om tijdens de bijeenkomsten van de opleiding een geldig legitimatiebewijs bij zich te hebben en dat op verzoek van de docent of een andere functionaris van Arhanta Yoga te tonen.

artikel 9 – Prijs

9.1 Het Cursusgeld en de betalingswijze staan vermeld op de website.

9.2 Alle door Arhanta Yoga genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

artikel 10 – Aansprakelijkheid Arhanta Yoga

10.1 Deelname aan een Opleiding is geheel op eigen risico. Indien Arhanta Yoga aansprakelijk is voor schade die de klant of deelnemer lijdt of heeft geleden ten gevolge van de opleiding, is de aansprakelijkheid, ongeacht de grondslag van de aansprakelijkheid, in alle gevallen beperkt tot de directe schade. Alle aansprakelijkheid is beperkt tot ten hoogste de som die de Klant heeft betaald voor het (laten) volgen van de Opleiding.

10.2 Aansprakelijkheid voor indirecte schade, zoals bijvoorbeeld gevolgschade, vertragingsschade, winstderving, misgelopen omzet of verlies is uitgesloten.

10.3 Arhanta Yoga is niet aansprakelijk voor schade aan eigendommen van de klant of deelnemer.

10.4 Arhanta Yoga is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van (eventuele) foutieve of onvolledige informatie, aanbevelingen of adviezen verstrekt in verband met de opleiding. Hieronder valt (maar is niet beperkt tot): informatie, aanbevelingen of adviezen verstrekt door de docent of via het onderwijsmateriaal, de brochure of enig ander werk voortvloeiend uit of verband houdende met de opleiding.

10.5 Arhanta Yoga is niet aansprakelijk indien een klant of deelnemer de (veiligheids–)instructies niet in acht neemt.

10.6 De in dit artikel beschreven aansprakelijkheidsbeperking strekt zich eveneens uit tot alle personen waarvoor Arhanta Yoga verantwoordelijk is (zoals personen in dienst van Arhanta Yoga of die door Arhanta Yoga zijn aangesteld voor de uitvoering van de Studieovereenkomst).

10.7 Indien de klant niet zelf deelneemt aan de opleiding maar een deelnemer, zal de klant zorg dragen dat de bedingen van de algemene voorwaarden aan de deelnemer kenbaar worden gemaakt.

10.7 De ‘ACCIDENT WAIVER AND RELEASE OF LIABILITY FORM’ maakt deel uit van de algemene voorwaarden en de studieovereenkomst. Indien de klant of deelnemer niet akkoord gaat met de daar genoemde bepalingen, dan kan Arhanta Yoga besluiten om de klant of deelnemer niet toe te laten tot de Opleiding.

artikel 11 – Levering Onderwijsmateriaal

11.1 Arhanta Yoga levert het onderwijsmateriaal op de eerste dag van de  opleiding.

artikel 12  Uitval docent/examenbeoordelaar

12.1 Bij uitval van een van een docent of een examenbeoordelaar (door ziekte of verhindering) zal Arhanta Yoga, indien mogelijk, voor gelijkwaardige vervanging zorg dragen. Indien vervanging redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Arhanta Yoga de klant zo spoedig mogelijk hiervan in kennis stellen en een voorstel doen voor een nieuwe datum waarop de opleiding of het examen alsnog zal plaatsvinden.

12.2 Bij uitval van een docent of een examenbeoordelaar (door ziekte of verhindering) heeft de klant of deelnemer geen recht op (schade)vergoeding. Arhanta Yoga zal geen extra kosten in rekening brengen voor de verzorging van vervangende lesdagen of een vervangend examen voortvloeiende uit de uitval van een docent of examenbeoordelaar.

12.3 Arhanta Yoga is niet aansprakelijk in geval van overmacht.

artikel 13  Vertrouwelijkheid

13.1 Arhanta Yoga, zijn personeel en voor Arhanta Yoga werkzame personen zullen de door de klant of deelnemer verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen. Arhanta Yoga conformeert zich daarbij aan de geldende privacywetgeving.

artikel 14  Persoonsgegevens

14.1 Arhanta Yoga verwerkt de door de klant of deelnemer verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met het privacy beleid dat vindbaar is op de website (https://www.arhantayoga.nl/privacy-beleid).

artikel 15  Intellectuele eigendomsrechten

15.1 Alle intellectuele eigendomsrechten, inclusief het auteursrecht, die betrekking hebben op het door Arhanta Yoga verstrekte en samengestelde onderwijsmateriaal (behoudens in de handel zijnde boeken) liggen bij Arhanta Yoga. Niets uit deze uitgaven mag worden verveelvoudigd of openbaar worden gemaakt zonder schriftelijke toestemming van Arhanta Yoga.

artikel 16  Wijziging van de Algemene Voorwaarden

16.1 De algemene voorwaarden kunnen door Arhanta Yoga worden gewijzigd. Bekendmaking van de wijziging vindt plaats door middel van een persoonlijke kennisgeving of door middel van een algemene kennisgeving op de Website.

artikel 17  Klachtenregeling

17.1 In het geval dat een klant of deelnemer een geschil of een klacht heeft betreffende Arhanta Yoga dan dient de klant of deelnemer het geschil of de klacht eerst voor te leggen aan Arhanta Yoga. Indien de Klant of Deelnemer dit niet mogelijk of wenselijk acht, dan zal de klant of deelnemer het geschil of de klacht voorleggen overeenkomstig de klachtenregeling van Arhanta Yoga. De gedetailleerde klachtenregeling en klachtenprocedure kan geraadpleegd worden op: https://www.arhantayoga.nl/klachtenregeling

17.2 Op de studieovereenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter heeft bij geschillen of aansprakelijkheid die uit de rechtsbetrekking van de studieovereenkomst ontstaan uitsluitend rechtsmacht met inachtneming van hetgeen is bepaald onder 18.1 van de algemene voorwaarden.

artikel 18 – Geschillenregeling
18.1. De overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht, tenzij op grond van dwingend recht het recht van een ander land van toepassing is.

18.2. Geschillen tussen de klant en Arhanta Yoga over de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze Arhanta Yoga te leveren of geleverde diensten en zaken kunnen zowel door de klant als door Arhanta Yoga aanhangig worden gemaakt bij De Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen, meer informatie is te vinden op:www.degeschillencommissie.nl.

18.3. De Geschillencommissie neemt een geschil slechts in behandeling, indien de klant de klacht eerst overeenkomstig het bepaalde in artikel 17 bij Arhanta Yoga heeft ingediend en dit niet heeft geleid tot een voor beide partijen bevredigende oplossing.

18.4. Een geschil dient binnen twaalf maanden na het indienen van de klacht overeenkomstig het bepaalde in artikel 15 bij De Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.

18.5. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.

18.6. Wanneer de klant een geschil voorlegt aan De Geschillencommissie, is Arhanta Yoga aan deze keuze gebonden.

18.7. Wanneer Arhanta Yoga een geschil wil voorleggen aan De Geschillencommissie, moet Arhanta Yoga de klant eerst schriftelijk vragen om binnen 5 weken uit te spreken of  daarmee akkoord gaat. Arhanta Yoga dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij acht om het geschil aan de gewone rechter voor te leggen.

18.8 De geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. De beslissing van De geschillencommissie gebeurt in de vorm van een bindend advies.

18.9 In uitsluitend die gevallen waarvoor bij formeel onderwijs in een bindende wettelijke geschillenregeling is voorzien, zoals die voor examinering van de student, vinden de bepalingen uit lid 2 tot en met 8 van dit artikel geen toepassing.

ARHANTA YOGA INTERNATIONAL BV – KvK nummer 57961107 | BTW nummer: NL826150986B01

ARHANTA YOGA NETHERLANDS BV – KvK nummer 72892021 | BTW nummer: NL826150986B01

ARHANTA YOGA INDIA BV – KvK nummer 72892099 | BTW nummer: NL826150986B01

ARHANTA YOGA PUBLICATIONS BV – KvK nummer 72892145 | BTW nummer: NL826150986B01

Hoofdkantoor: Sinderenseweg 66, 7065BL Sinderen, Nederland | T: +31 618504823 – E: info@arhantayoga.nl – W:www.arhantayoga.nl

” width=”20″ height=”20″>